Publikace vydané s podporou grantu GAČR 406/05/0188

Bibliografie publikací k projektu  GAČR 406/05/0188. Ed. prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc. Vydala a vytiskla Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2005. ISBN 80-244-1247-0

Úvodní studie k projektu  GAČR 406/05/0188. Ed. prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc. Vydala a vytiskla Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2006. ISBN 80-244-1258-6

Integrovaná přírodověda. Ed. prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc. Vydala a vytiskla Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2006. ISBN 80-244-1391-4

Výzkum prekonceptů. Závěrečná zpráva o výzkumu vybraných prekonceptů z oblasti přírodovědného vzdělávání. Ed. prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc. Vydala a vytiskla Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2007. ISBN 978-80-244-1686-1

Projekt didaktického systému integrované výuky přírodovědných předmětů (biologie, fyzika, chemie). Prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc.Vydala a vytiskla Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2007. ISBN 978-80-244-1791-2

Počáteční vzdělávání učitelů přírodovědy. Prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc.Vydala a vytiskla Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2007. ISBN 978-80-244-1788-2

Soubor podpůrných materiálů pro transformaci didaktického modelu výuky přírodovědných předmětů. Část biologická. Doc. RNDr. Jaroslav Jurčák, Ph.D. Vydala a vytiskla Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2007. ISBN 978-80-244-1787-5

Soubor podpůrných materiálů pro transformaci didaktického modelu výuky přírodovědných předmětů. Část fyzikální. RNDr. Renata Holubová, CSc. Vydala a vytiskla Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2007. ISBN 978-80-244-1789-9

Soubor podpůrných materiálů pro transformaci didaktického modelu výuky přírodovědných předmětů. Část chemická. Doc. RNDr. Marta Klečková, CSc., prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. Vydala a vytiskla Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2007. ISBN 978-80-244-1790-5

Historický vývoj přírodovědného poznání. Ing. Mgr. Svatava Kašpárková, Ph.D. Univerzita Tomáše Bati, Zlín 2007.

 

                 

Seznam publikací, sdělení, přednášek, zpráv a dalších dílčích výsledků řešení grantového projektu v roce 2005

Monografie

Nezvalová, D. (Ed) Konstruktivismus a výuka přírodovědných předmětů. Olomouc, Vydavatelství UP, 2005.

Nezvalová, D. (Ed) Konstruktivismus a jeho aplikace v  integrovaném pojetí přírodovědného vzdělávání (Bibliografie publikací k projektu GAČR 406/05/0188) Olomouc, Vydavatelství UP, 2005. 97 s. ISBN 24412470.

Konference, sborníky

BÍLEK,M. Problémové okruhy vědeckého výzkumu v didaktice chemie. In: Aktuální otázky výuky chemie. Sborník přednášek XV. Mezinárodní konference o výuce chemie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. s. 24-33. ISBN 80-7041-511-8.

BÍLEK, M., Řádková, O. Projektová výuka chemie - „správný směr“ nebo „scestí“. In: Aktuální otázky výuky chemie. Sborník přednášek XV. Mezinárodní konference o výuce chemie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. s.153-158. ISBN 80-7041-511-8.

BÍLEK, M., Opatrný, P. Proposal of the Class Project: A Car of the Future? In: Bezjak, J. (edit.): Technical Creativity in Schools Curricula with the Form of Project Learning „From Idea to the Product“ – from the Kindergarten to the Technical Faculty. Proceedings of 3rd International Science Symposium (20. – 22. April 2005, Portorož, Slovenija). Ljubljana : Faculty of Education, University of Ljubljana, 2005, p. 90 – 94. (ISBN 86-7735-081-0).

BÍLEK, M., Čtrnáctová, H., Ulrichová, M. Projekt ROSE v České republice. Smolenice 2005, PdF Trnavské univerzity (v tisku).

BÍLEK, M., Opatrný, P., Řádková, O. Integrační tendence ve výuce přírodovědných předmětů: příležitost nebo hrozba pro výuku chemie? ChemZi, 1/1, 2005, s. 97. (ISSN 1336-7242)

Holubová, R. New Trends in Physics Education in the Czech Republic. (http://pen.physik.uni-kl.de/W_jodl/MPTL/MPTL10/index.html)

Holubová, R. Competence for an Attractive School Environment. CD Rom: 4th International Conference RWL 4. Sydney: 2005.

Holubová, R. Recent Physical Experiments. http://sfs.sav.sk/semslov.html. Příspěvek zařazen pod číslem S1002.

Holubová, R. Projekty ve vyučovací praxi. In: Projekty v teorii a praxi vyučování fyzice, sborník z konference, ed. D. Nezvalová, Olomouc: Univerzita Palackého 2005, s. 74 – 78. ISBN 80-244-1180-6

KLEČKOVÁ, M., FADRNÁ, V., TOPIČOVÁ, P. Využití chemických experimentů při integraci přírodovědných předmětů. In: Aktuální otázky výuky chemie. Sborník přednášek XV. Mezinárodní konference o výuce chemie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. s. 465-470. ISBN 80-7041-511-8.

Lepil, 0. Jsou projekty integrované přírodovědy cestou vývoje fyzikálního vzdělávání v 21. století? In: Projekty v teorii a praxi vyučování fyzice, sborník z konference, ed. D. Nezvalová, Olomouc: Univerzita Palackého 2005, s. 47 – 56. ISBN 80-244-1180-6.

NEZVALOVÁ, D. The Constructivist Perspektive and Teaching Integrated Science: Making Science Accessible to All Students. In: Aktuální otázky výuky chemie. Sborník přednášek XV. Mezinárodní konference o výuce chemie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. s. 42-51. ISBN 80-7041-511-8.

NEZVALOVÁ, D. Projekt GAČR: Konstruktivismus a jeho aplikace v integrovaném pojetí přírodovědného vzdělávání. In: Projekty v teorii a praxi vyučování fyzice, sborník z konference, ed. D. Nezvalová, Olomouc: Univerzita Palackého 2005, s. 37 – 46. ISBN 80-244-1180-6   

ŠVEC, V. Self-reflection as a useful means of construction of student teachersknowledge. In Proceedings  of the 12th ISATT International Confrence Challenges for the Profession. Sydney: Australan Catholic University, 2005. ISBN 0949-233-17X.  

 

ŠVEC, V., HRBÁČKOVÁ, K. Fourth-graders’ self/regulation reading processes in relation to their reading achievements. In Constantinou, C. P. at all (eds.) 11th European conference for research on learning and instruction – Multiple Perspectives on Effective Learning Environments.  Abstracts. Cyprus: University of Cyprus, 2005, p. 920. ISBN 9963-607-65-9.   

 

ŠVEC, V. Self-reflection as a useful means of construction of student teachers‘ knowledge. Paper presented at Australian Catholic University: Sydney, 2005.

  

Výzkumné zprávy

 

HOLUBOVÁ, R., KLEČKOVÁ, M. Výzkum vybraných prekonceptů a přírodovědné vzdělávání. Olomouc: Přírodovědecká fakulta UP, 2005. 8 s.

 Přednášky, prezentace v zahraničí

NEZVALOVÁ, D. Science Teaching and Learning in Schools in the Czech Republic. Paper presented at Furman University: Greenville, 2005.

NEZVALOVÁ, D. Teaching and the Challenge of Change in Schools in the Czech Republic (Do schools really want  changes?). Paper presented at Rhodes College:Memphis, 2005.

BÍLEK, M. Primary Science Curricular Reform in the Czech Republic. Round Table of the 3rd International Science Symposium, Portorož, Faculty of Education, University of Ljubljana, 2005.

Seznam publikací, sdělení, přednášek, zpráv a dalších dílčích výsledků řešení grantového projektu v roce 2006

Monografie

NEZVALOVÁ, D. (ed.) Konstruktivismus a jeho aplikace v integrovaném pojetí přírodovědného vzdělávání. Úvodní studie. 
1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006, 116 s. ISBN 80-244-1258-6.
Stati
HRBÁČKOVÁ, K. Aspekty konstruktivismu ve vzdělávání, s. 7-16.
KAŠPÁRKOVÁ, S. Od epistemologických východisek k teoriím učení: různé úhly pohledu, s. 17-29.
ŠVEC, V. Konstrukce poznání, s. 30-40. 
bílek, M. Teorie konstruktivismu v přírodovědném vzdělávání, s. 41-60.
Lepil, O. Integrovaný model přírodovědného vzdělávání , s. 61-66.
HRBÁČKOVÁ, K. Řízené vyučování versus autoregulace učení. s. 67-81.
KAŠPÁRKOVÁ, S. Konstruktivismus a jeho vliv na tvorbu kurikula, s. 82-92. 
Nezvalová, D. Přehled učebních kompetencí žáka v konstruktivisticky pojatém přírodovědném vzdělávání, s. 93-97.
Nezvalová, D. Autentické hodnocení v konstruktivistické třídě, s. 98-115.

NEZVALOVÁ, D. (ed.) Integrovaná přírodověda. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006, 76 s. ISBN 80-244-1391-4.
Stati

Lepil, O.
Přírodovědné integrované projekty I, s. 7-42.
Bílek, M.
Přírodovědné integrované projekty II, s. 43-75.

BÍLEK, M. (ed.): Integration in Science and Technical Education. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006, 105 s. ISBN 80-7041-608-4.
Publikace s vazbou na řešený projekt vydaná s podporou projektu specifického výzkumu PdF UHK č. 2111, jako podpora odborné a výzkumné činnosti studentů v rámci přírodovědných a technických oborových didaktik.

Konference, sborníky, publikace v periodikách 

Opatrný, P., BÍLEK, M.: Školní chemické experimenty s reverzibilními a ireverzibilními kapesními ohřívači. Chem. Listy 100, 684 - 697 (2006), (ISSN 0009-2770). 

BÍLEK, M., Ulrichová, M.: WEBQuest – virtuální prostředí pro projektovou výuku chemie. Chem. Listy 100, 684 - 697 (2006), (ISSN 0009-2770). 

BÍLEK, M.: Vědecko-výzkumný „background“ didaktiky chemie. In: Kmeťová, J., Lichvárová, M. (eds.): Súčasnost a perspektívy didaktiky chemie – Zborník z medzinárodnej konferencie, Banská Bystrica : FPV UMB, 2006, s. 9 – 13. (ISBN 80-8083-286-2) 

RYCHTERA, J., Hladíková, D.: Diagnostika a autodiagnostika jako předpoklad profesního růstu učitele. In: Kmeťová, J., Lichvárová, M. (eds.): Súčasnost a perspektívy didaktiky chemie – Zborník z medzinárodnej konferencie, Banská Bystrica : FPV UMB, 2006, s. 97 – 102. (ISBN 80-8083-286-2) 

Opatrný, P., BÍLEK, M., Pfeifer, P.: Kapesní ohřívače jako motivační prostředek ve výuce chemie. In: Kmeťová, J., Lichvárová, M. (eds.): Súčasnost a perspektívy didaktiky chemie – Zborník z medzinárodnej konferencie, Banská Bystrica : FPV UMB, 2006, s. 110 – 115. (ISBN 80-8083-286-2) 

BÍLEK, M., Řádková, O., Gedrovics, J.: Czech and Latvian Students Interests in Science and Technology Education: a Comparative Study Based on „ROSE“ Project. In: Marnauza, M. (ed.): Theory for Practice in the Education of Contemporary Society – Scientific articles and Conference proceedings, Riga: RPIVA, 2006, p. 33 – 38. (ISBN 9984-569-60-8) 

BÍLEK, M., Opatrný, P.: Proposal of the Class Project: Superabsorbents – Polymers of Amazing Structure and Qualities. In: Bezjak, J. (ed.): Technical Creativity in Schools Curricula with the Form of Project Learning „From Idea to the Product“ – from the Kindergarten to the Technical Faculty. Proceedings of 4th International Science Symposium (19. – 21. April 2006, Portorož, Slovenija). Somaru: Association of Technical Creativity Educators Slovenia, 2006, p. 52 – 58. (ISBN 961-91750-5-0). 

BÍLEK, M., Klečková, M.: K možnostem inovace výuky chemie na základní škole v době kurikulární reformy. In: Kričfaluši, D. (ed.): Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie – Sborník přednášek z mezinárodní konference. Ostrava : Ostravská univerzita, 2006, s. 13 – 16. (ISBN 80-7368-244-3) 

Lepil, O.: Odpovídá současný model fyzikálního vzdělávání potřebám žáků. In: Zelenický, Ľ. (ed): Rozvoj schopností žiakov v prírodovednom vzdelávaní – Sborník příspěvků z mezinárodní konference DIDFYZ 06. Nitra: Univerzita Konstantina Filozofa, 2006 (v tisku). 

Holubová, R.: Integrace přírodovědných předmětů a pregraduální příprava učitelů. In: Zelenický, Ľ. (ed): Rozvoj schopností žiakov v prírodovednom vzdelávaní – Sborník příspěvků z mezinárodní konference DIDFYZ 06. Nitra: Univerzita Konstantina Filozofa, 2006 (v tisku). 

Holubová, R., Klečková, M.: Výzkum vybraných prekonceptů  a přírodovědné vzdělávání . In: Sborník příspěvků konference „Pedagogicko-psychologické aspekty dětských pojetí“. http://pf1.ujep.cz/KPG_konference.asp#prispevky 

Kainzová, V: Statistický výzkum prekonceptů žáků základních škol v ČR. In: Holubová, R. (ed.): Veletrh nápadů učitelů fyziky 11. Sborník z konference.UP Olomouc 2006, s. 215 - 232. (ISBN 80-244-1491-0). 

Kainzová, V.: Statistical Research of Pupils Pre-concepts at Basic Schools in the Czech Republic. Seminář v rámci Dne vědy na FPV, Univerzita Konštantína Filozofa Nitra (SK), listopad 2006. 

Klečková, M., Holubová, R., Kainzová, V.: Integrace v přírodovědném vzdělávání – studium východisek. Chem.listy 99,1234-2345(2008). 

ŠVEC, V. Výukový projekt - pojem známý či neznámý? In BAČUVČÍK, R. (ed.) Nové přístupy v projektové výuce na vysokých školách 2005. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006, s. 8-13. ISBN 80-7318-368-4.
 

Seznam publikací, sdělení, přednášek, zpráv a dalších dílčích výsledků řešení grantového projektu v roce 2007

Konference, sborníky, publikace v periodikách

NEZVALOVÁ, D.   Science teaching in the Czech Republic and changes based on the constructivist theory. [CD/ROM]. In: Redesigning Pedagogy. Conference Proceedings. Singapure: Centre for Research in Pedagogy and Practice, National Institute of Education, 2007. SCI 233, 19s.  ISBN 978-981-05-8185-5.

NEZVALOVÁ, D.  SVEC, M.  Some trends in science teaching training  in the United States and Czech Republic. In: Science education in a changing society. Lithuania: Scientific Methodical Center „Scientia Educologica“, 2007. s. 85-94. ISSN 1822-7864.

NEZVALOVÁ, D.  SVEC, M. Science teaching training  in the Czech Republic and ongoing changes based on the constructivist Theory.  In: Science and technology education in the Central and Eastern Europe: Past, present and perspectives. Lithuania: Šiauliai University Publishing House, 2007. s.  114-123. ISBN 978-9986-38-781-7.

NEZVALOVÁ, D. The constructivist perspektive and teaching integrated science: Making science accessible to all students. In: The  Proceedings of  the   Fourteenth International Conference on Learning. Johannesburg: University of the Witwatersrand, 2007.

NEZVALOVÁ, D. The constructivist perspektive and teaching integrated science: Making science accessible to all students. International Journal of Learning. Vol. 14, 2007, Issue 6.

BÍLEK, M., KLEČKOVÁ, M., HOLUBOVÁ, R., KAINZOVÁ, V.: The Pupils Pre-Concepts in Primary Science Education as a Starting Point for Creation the Integrated Natural Science Didactics System. In: Lamanauskas, V., Vaidogas, G. (eds.): Science and Technology Education in the Central and Eastern Europe: Past, Present and Perspectives – Proceedings of 6th IOSTE Symposium for Central and Easten Europe, Šiauliai : NSERC Šiauliai University, 2007, pp. 16 – 21. (ISBN 978-9986-38-781-7)

BÍLEK, M., OPATRNÝ, P.: Proposal of the Class Project: Superabsorbents – Are You cold? Warm Yourself Up! In: Bezjak, J. (ed.): Technical Creativity in Schools Curricula with the Form of Project Learning „From Idea to the Product“ – from the Kindergarten to the Technical Faculty. Proceedings of 4th International Science Symposium (18. – 20. April 2007, Portorož, Slovenija). Somaru: Association of Technical Creativity Educators Slovenia, 2007, p. 144 – 148. (ISBN 978-961-91750-7-1).

OPATRNÝ, P., BÍLEK, M.: Methanolové palivové články ve výuce chemie. ChemZi 3/1 2007, s. 120 – 121. (ISSN 1336-7242)

BÍLEK, M.: Chemie pro všechny aneb jak inovovat kurikulum všeobecného chemického vzdělávání. ChemZi 3/1 2007, s. 122 – 123. (ISSN 1336-7242)

Holubová, R., Kainzová, V., Klečková, M., Marek, J.: Výzkum prekonceptů žáků základních škol v oblasti přírodovědného vzdělávání. Matematika – fyzika – informatika 17 (2007), č. 2, s. 84-96. (ISSN 1210-1761)

KLEČKOVÁ, M; Holubová, R., Kainzová, V., Bílek, M., MAREK, J.: Výzkum vybraných přírodovědných prekonceptů. In: Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodovedných predmetov. Bratislava: ŠEVT a.s., 2007,  s. 464-477 (ISBN 978-80-88707-90-5)

Přednášky, prezentace v zahraničí

NEZVALOVÁ, D.   Science teaching in the Czech Republic and changes based on the constructivist theory. [CD/ROM]. In: Redesigning Pedagogy. Conference Proceedings. Singapure: Centre for Research in Pedagogy and Practice, National Institute of Education, 2007. SCI 233, 19s.  ISBN 978-981-05-8185-5.

NEZVALOVÁ, D.  SVEC, M.  Some trends in science teaching training  in the United States and Czech Republic. In: Science education in a changing society. Lithuania: Scientific Methodical Center „Scientia Educologica“, 2007. s. 85-94. ISSN 1822-7864.

NEZVALOVÁ, D.  SVEC, M. Science teaching training  in the Czech Republic and ongoing changes based on the constructivist Theory.  In: Science and technology education in the Central and Eastern Europe: Past, present and perspectives. Lithuania: Šiauliai University Publishing House, 2007. s.  114-123. ISBN 978-9986-38-781-7.

NEZVALOVÁ, D. The constructivist perspektive and teaching integrated science: Making science accessible to all students. In: The  Proceedings of  the   Fourteenth International Conference on Learning. Johannesburg: University of the Witwatersrand, 2007.

NEZVALOVÁ, D. The constructivist perspektive and teaching integrated science: Making science accessible to all students. International Journal of Learning. Vol. 14, 2007, Issue 6.

BÍLEK, M., KLEČKOVÁ, M., HOLUBOVÁ, R., KAINZOVÁ, V.: The Pupils Pre-Concepts in Primary Science Education as a Starting Point for Creation the Integrated Natural Science Didactics System. In: Lamanauskas, V., Vaidogas, G. (eds.): Science and Technology Education in the Central and Eastern Europe: Past, Present and Perspectives – Proceedings of 6th IOSTE Symposium for Central and Easten Europe, Šiauliai : NSERC Šiauliai University, 2007, pp. 16 – 21. (ISBN 978-9986-38-781-7)

BÍLEK, M., OPATRNÝ, P.: Proposal of the Class Project: Superabsorbents – Are You cold? Warm Yourself Up! In: Bezjak, J. (ed.): Technical Creativity in Schools Curricula with the Form of Project Learning „From Idea to the Product“ – from the Kindergarten to the Technical Faculty. Proceedings of 4th International Science Symposium (18. – 20. April 2007, Portorož, Slovenija). Somaru: Association of Technical Creativity Educators Slovenia, 2007, p. 144 – 148. (ISBN 978-961-91750-7-1).