ÚVOD

Projekt GAČR 406/05/0188

Východiska
Cíle projektu
Výstupy projektu

 

Východiska

Paradigma teorie konstruktivismu začíná stále více pronikat do způsobu uvažování o přírodovědném vzdělávání, což dokumentuje zvýšená publikační činnost zejména v anglosaské a německé literatuře. V naší pedagogické literatuře se již objevují také některé práce, ale v minimálním počtu v oblasti přírodovědného vzdělávání. Vnímání poznání jako konstrukční činnosti se vztahuje jak na poznávací činnost žáka, stejně jako učitele přírodovědných předmětů  či  výzkumníka v oblasti oborových didaktik přírodovědných předmětů.  Základním východiskem je chápání vědeckých představ a představ žáků (prekonceptů) jako rovnocenných zdrojů pro rekonstrukci obsahové struktury. Způsob uplatňování  vztahů mezi poznáním žáka a vědeckými pohledy je rozhodujícím faktorem v konstruktivisticky orientovaném přístupu. V tomto přístupu jsou chápány vědecké pozice stejně jako obsahy poznání, které jsou součástí představ každodenního života žáků jako osobní konstrukty příslušných jedinců. Prekoncepty nejsou vnímány jako mylné (miskoncepty) vzhledem  k vědeckým konceptům, ale jsou chápány jako rovnocenné zdroje při konstrukci vyučování. Didaktická rekonstrukce těchto prekonceptů vychází ze snahy vytvořit smysluplné vyučování a výzkum učení se v oblasti přírodovědného vzdělávání.  Výzkum těchto prekonceptů a změna těchto prekonceptů (concept  change) je základem v konstruktivistickém pojetí přírodovědného vzdělávání.

Současný čistě instruktivistický přístup k výuce ve školách je charakterizován dominantním postavením učitele, receptivní pasivitou žáků. Vědecké poznatky jsou získávány ve formě, která vylučuje jejich pozdější aplikaci a využití. Žáci neumějí své znalosti použít v konkrétních situacích, protože nedovedou rozpoznat jejich vztah ke skutečnosti. Nedokáží své abstraktní poznatky přenést do reálné situace. Jednou z možných cest jak získat aktivní vědomosti je konstruktivistický přístup k výuce přírodovědných předmětů. V tomto přístupu je soudobá instruktivní učitelská praxe doplněna vybranými problémy učení prostřednictvím vytvoření vhodného učebního prostředí. Žák nejprve nové vědomosti dává do souvislosti se svými zážitky, svým pohledem na svět. Tento proces je individuální, relativní a nepředvídatelný. Cílem učitele musí být vytvářet obsahově bohaté, komunikativní prostředí, které osloví subjektivní oblast zkušeností a současně obsahuje nové hádanky, které zvou ke kreativní samoorientaci. Umění učitele spočívá v tom, že předvídá řetězec návazností mezi původní konstrukcí skutečnosti u žáka a vědeckými poznatky, které žák pojímá jako stav očekávaného rozporu a řeší a překonává cestou pokusů a omylů. V prostředí stojí individuum se subjektivním rozsahem znalostí a zkušeností.

Je skutečností, že ve výuce přírodovědných předmětů na školách převládá tradiční přístup, v němž sdělování poznatků učitelem v hotové podobě hraje rozhodující roli, v němž  aktivita žáků je minimální a je kladen důraz na zapamatování. Učitel je zdrojem předávaných informací. Proto považujeme za vhodné zaměřit se na aplikaci současných pedagogických teorií do oblasti přírodovědného vzdělávání  a dosáhnout nejen jeho zkvalitnění, ale také zvýšit zájem o výuku přírodovědných předmětů nejen u žáků, ale také i u budoucích učitelů těchto předmětů.

 Z těchto předpokladů plynou následující východiska:

Odrážka

Interdisciplinární pojetí vědy, ve středu stojí představa světa, který není nezávislý na interpretaci jedinců, kteří v něm žijí.

Odrážka

Střetá se objektivní skutečnost a subjektivně konstruovaná a interpretovaná skutečnost, v procesu komunikace jejich spojení.

Odrážka

Čistě biologické, fyzikální nebo chemické děje neexistují.

Odrážka

Přirozená konstrukce pojmů v myšlení žáků.

Odrážka

Postupné utvoření logické struktury znalostí.

Odrážka

Strategie učení, pochopení a interpretace.

Odrážka

Vnitřní poznání zakotveno v osobních a sociálních kompetencích žáka.

Cíle projektu

 Základním cílem projektu je rozvinout konstruktivistický přístup do oblasti  teorie výuky fyziky, chemie
a biologie a  zvýšit vědecko-výzkumný potenciál příslušných oborových didaktik. Tento základní cíl bude realizován v následujících specifických cílech:

Odrážka

Rozšířit teoretickou základnu oborových didaktik.

Odrážka

Přispět k rozvoji didaktiky fyziky, chemie a biologie jako vědy, zejména v metodologické oblasti;

Odrážka

Zvýšit úroveň pedagogického výzkumu v oborových didaktikách.

Odrážka

Přispět k obsahové, formální a terminologické kompatibilitě výzkumů v oborových didaktikách
s ostatními pedagogickými výzkumy.

Odrážka

Realizovat pedagogické výzkumy, které budou přispívat ke zvýšení prestiže tohoto výzkumu uvnitř vědeckovýzkumné komunity a budou přispívat ke zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů na školách.

Odrážka

Obohatit nestandardními přístupy ve výzkumu i pedagogiku jako vědu.

Odrážka

Aplikovat konstruktivismus do odpovídajících oblasti oborových didaktik přírodovědných předmětů.

Odrážka

Provést pojmovou analýzu obsahu předmětů fyzika, chemie a biologie na základní škole.

Odrážka

Vymezit základní  pojmy integrované výuky přírodovědných předmětů.

Odrážka

Provést výzkum prekonceptů žáků základní školy ze získané databáze základních  pojmů integrované výuky přírodovědných předmětů.

Odrážka

Charakterizovat sledované koncepty pomocí kognitivní a afektivní dimenze  a lokalizovat je
v kognitivní mapě žáka.

Odrážka

Vytvořit model perspektivního didaktického systému integrované výuky fyziky, chemie a biologie na základní škole.

Odrážka

Specifikovat v tomto systému cíle, obsah, metody a formy výuky a hodnocení výuky.

Odrážka

Vytvořit databanku jednoduchých pokusů, podporující konstruktivický přístup a vytvořený didaktický systém integrované výuky fyziky, chemie a biologie na základní škole.

Odrážka

Provést analýzu možností interdisciplinárních konstrukcí pojmového aparátu v přírodovědném vzdělávání.

Odrážka

Vytvořit praktické návrhy a podněty pro aplikaci výsledků  jednotlivých přístupů ve vzdělávacím procesu a transformaci didaktického projektu ve výukové projekty.

Výstupy projektu

Odrážka

Teoretická studie Konstruktivismus a výuka přírodovědných předmětů.

Odrážka

Výzkum vybraných  prekonceptů  na základní škole.

Odrážka

Databanka základních pojmů ve výuce přírodovědných předmětů.

Odrážka

Studie Integrovaný přístup  výuky přírodovědných předmětů na základní škole.

Odrážka

Didaktický systém výuky přírodovědných předmětů na základní škole.

Odrážka

Soubor podpůrných materiálů pro transformaci didaktického modelu výuky přírodovědných předmětů  do praxe.

Odrážka

Odborné semináře a diskuse (3).

Odrážka

Prezentace na domácích a zahraničních konferencích  (8). Publikační činnost (1 monografie, články v časopisech).